CazemierBoerderij

Author Archives: dorpshuis

Nationale tuinvogeltelling

Posted on

26 Januari Nationale tuinvogeltelling

In het kader van de nationale tuinvogeltelling organiseert IVN afdeling Leek Nietap een tuinvogeltelling onder begeleiding. Wil je wel tellen in je eigen tuin maar weet je niet zo goed hoe? Of ken je de tuinvogels nog niet zo goed? Ga dan mee met IVN Leek Nietap op zaterdagochtend 26 januari. We verzamelen om half 10 bij de Cazemierboerderij, Hoofdstraat 27 in Tolbert. Van daaruit gaan we in kleine groepjes een telling doen in een daarvoor geschikte tuin. Na afloop verzamelen we weer bij de Cazemierboerderij en wordt de telling nabesproken. Ook zal kort uitgelegd worden wat je kunt doen om meer vogels in de tuin te krijgen. De ochtend eindigt om ongeveer 12 uur.

Locatie: Verzamelen bij de boerderij Cazemier, Hoofdstraat 27, 9356 AT Tolbert

Meedoen? Aanmelden kan via de mail: info.ivnleeknietap@gmail.com, of telefonisch op 06-18962893. IVN leden kunnen gratis mee, niet-leden betalen 2,50 euro.
Opgeven verplicht i.v.m. beperkte plekken.

Tekst en foto: IVN Leek-Nietap

Basiscursus Creatief Schrijven

Posted on

Basiscursus Creatief Schrijven: ontdek jouw schrijfstem!

Lijkt het je leuk om verhalen en gedichten te schrijven, maar weet je niet waar je moet beginnen? Zet je weleens wat op papier en wil je je schrijfstijl aanscherpen? Doe deze lente dan mee met de leuke en leerzame Basiscursus Creatief Schrijven in de CazemierBoerderij te Tolbert.

Tijdens zes woensdagavonden in maart en april maak je op een laagdrempelige manier kennis met verschillende literaire genres, stijlen en technieken. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een spannende dialoog? Hoe breng je een personage tot leven? Aan de hand van inspirerende schrijfoefeningen boor je je creativiteit aan en laat je de woorden uit je pen stromen.

Creativiteit en schrijfplezier

De basiscursus wordt gegeven door Theone Joostensz, tekstschrijver en docent creatief schrijven uit Leek. “Creativiteit en schrijfplezier staan in deze cursus voorop”, zegt ze, “evenals respect voor elkaars teksten. Iedereen schrijft op zijn of haar eigen, unieke manier. Ik vind het mooi als mensen hun eigen schrijfstem ontdekken en ontwikkelen. In iedereen schuilt een verhaal dat verteld mag worden.”

Praktische info

Cursusdagen: 13, 20 en 27 maart, 3, 10 en 17 april
Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.20 uur)
Kosten: bij aanmelding uiterlijk 15 februari: €149. Bij aanmelding na 15 februari: €165. Prijzen zijn inclusief btw, lesmateriaal en koffie of thee.

Voor meer informatie over de basiscursus Creatief Schrijven, kijk op de website van Theone: www.theonetekst.nl

Oprichten energiecoöperatie Tolbert

Posted on

De samenwerking in Tolbert van verenigingen en organisaties heeft veel nuttige ideeën opgeleverd.

Een daarvan is het onderzoeken of er in Tolbert belangstelling is voor het oprichten van een energiecoöperatie. Een uiterst actueel thema gezien in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de energietransitie van gas naar vormen van duurzame energieopwekking. Wij denken aan het gebruik van zonnepanelen, op het eigen of andermans dak.

Op 28 januari as. om 19.30 uur wordt een inloopavond georganiseerd in de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat 27 in Tolbert.
Naast een schets van de aanleiding tot deze avond zal Michiel Mulder van de Natuur en Milieufederatie Groningen informatie geven over mogelijkheden om te komen tot een dergelijke organisatie. Ook zal een praktijkvoorbeeld uit Noorddijk worden gegeven en toegelicht.

Behalve informatieverstrekking willen we ook vrijblijvend de belangstelling peilen voor het oprichten van een energiecoöperatie.

Aanmelding vooraf is niet nodig.

Mocht u meer willen weten dan kunt u contact opnemen met de organisatoren door een e-mail te sturen aan info@fredewalda.nl of bestuur@dorpshuistolbert.nl

Het programma van de inloopavond vindt u hieronder.

Programma inloopavond 28 januari 2019

Posted on

Verslag verkiezingsdebat “Naar een mooi Westerkwartier”

Posted on

Onder grote belangstelling hield het Platform Landschapsbeleidsplan Westerkwartier op dinsdag 30 oktober een Verkiezingsdebat in de Cazemierboerderij te Tolbert.
Alle partijen waren met hun vertegenwoordigers aanwezig. Het publiek bestond uit ongeveer 70 personen uit alle hoeken en gaten van het Westerkwartier.

Het debat ging aan de hand van stellingen, afgeleid uit de belangrijkste doelstellingen uit de nota „Samen naar een mooi Westerkwartier” van het Platform Landschapsbeleidsplan.
Die doelstellingen betreffen o.a het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden b.v. door het stichten van een Groenfonds, de versterking van biodiversiteit en ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw, de stimuliering van duurzame, kleinschalige energieopwekking en het versterken van educatieve centra.

Over de doelstellingen waren de meeste partijen het onderling wel eens. Verschillen traden op wat betreft de financiering en de rol van de overheid hierin. Sommige partijen pleitten voor een krachtige initiërende en stimulerende rol van de overheid en terwijl andere partijen meer voelden voor het ondersteunen van particuliere initiatieven door bv. het verstrekken van goedkope leningen. Ook over de duurzame financiering van een Groenfonds liepen de meningen uiteen, maar de noodzaak van zo’n fonds werd wel breed onderschreven.

Het beschermen van waardevolle en gezichtsbepalende bomen werd ondersteund. De kapverordening van Zuidhorn zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen.

Regelgeving en handhaving door de overheid is pas effectief als er voldoende draagvlak is: „Als het niet tussen de oren zit [natuur- en landschapswaarden] dan is de handhaving van regels een groot probleem”. Het belang van bewustwording en educatie werd door iedereen onderschreven.

Meindert Schollema (voorheen burgemeester van Pekela) die het debat leidde, constateerde na afloop dat een coalitie van verschillende partijen voor de nieuwe gemeente er zijns inziens wel in zit.

Na afloop was er nog een levendige discussie tussen de verschillende deelnemers. Al met al een geslaagde bijeenkomst.

 

 

 

Voordracht 13e Tolberter Erepenning

Posted on

Wie verdient/verdienen de Tolberter Erepenning 2019?

Tot en met vrijdag 30 november 2018 kan iedereen kandidaten voordragen voor deze onderscheiding. Want begin volgend jaar reikt Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert, de Tolberter Erepenning uit aan een persoon, groep of instantie, die zich in het afgelopen jaar of in het verleden in het bijzonder heeft ingezet voor de Tolberter gemeenschap.

Oldebert hecht veel waarde aan het werk dat in het belang van het dorp wordt verzet. Met de Tolberter Erepenning wil ze die waardering onderstrepen. Voor de selectie van de kandidaten die de Erepenning ontvangen zijn criteria vastgesteld. Op welke manier hebben zij zich bijvoorbeeld verdienstelijk gemaakt voor de Tolberter gemeenschap? De voorkeur gaat uit naar werk voor verschillende doelgroepen of op verschillende terreinen. Maar het kan ook om iets gaan dat misschien niet zo voor de hand ligt, maar dat wel een nieuwe kijk biedt op bepaalde zaken. Een ander criterium is dat de Erepenning niet eerder mag zijn ontvangen. Kandidaten mogen wel eerder genomineerd zijn geweest, maar die moeten dan opnieuw aangemeld worden. Dit laatste omdat, na het werk van de selectiecommissie, alle informatie wordt vernietigd.

De selectiecommissie bepaalt op basis van de voordrachten wie de Tolberter Erepenning 2019 ontvangt. Kandidaten voor deze Erepenning kunnen via de website van Oldebert (www.oldebert.nl) worden voorgedragen of per e-mail aan bestuur@oldebert.nl.

De Tolberter Erepenning is in 2006 in het leven geroepen om personen, groepen of instanties te eren die zich inzetten of hebben ingezet voor de Tolberter gemeenschap. De feestelijke uitreiking vindt jaarlijks plaats op de Nijjoarsveziede en dat is deze keer op zaterdag 5 januari 2019.

Naar een mooi Westerkwartier

Posted on

Naar een mooi Westerkwartier

 

….is de leus waarmee vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, cultureel erfgoed, recreatie en educatie, verenigd in een Platform Landschapsbeleidsplan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad willen ingaan.

      Het Platform heeft een lijst van aanbevelingen opgesteld waar de nieuwe gemeente de komende 4 jaar aan zou kunnen werken om een “Mooi Westerkwartier” te kunnen realiseren. Deze aanbevelingen monden uit in stellingen waar zij de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen mee wil confronteren op een  debatavond  te houden op 30 oktober in de Cazemierboerderij, Hoofdstraat 27, Tolbert (aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur). Meindert Schollema (oud burgemeester van Pekela) zal het debat leiden.

Read more